top of page
neuroaffective therapy
tilnærming som baserer seg på forståelse av det hierarkiske nervesystemet ....................


NevroAffektiv Psykoterapi er utviklet av Susan Hart og Marianne Bentzen. Gjennom den NevroAffektive måten å arbeide på, introduserer vi det vi kaller et NevroAffektiv kompass. NevroAfektiv Psykoterapi bygger på den kjennsgjerning at personlighetsutvikling foregår på tre hierarkisk forbundne nivåer i nervesystemet, nemlig arousal-regulering, affektavstemning og mentalisering. Utviklingen skjer gjennom en trinvis modning av nivåene, som inntreffer i det en person føler seg møtt og velkommen først gjennom arousalregulerings og sanseopplevelser, deretter gjennom følelseavstemning og til sist gjennom utviklingen av felles, meningsdannende, språklige narrativer. Disse avstemninger skapes gjennom synkroniseringsopplevelser, som oppstår på grunnalg av en rekke tydelige møter / øyeblikk – now-moments – på det i øyeblikket relevante nivå. 
 

Utgangspunktet for en NeuroAffektiv behandlingsintervensjon forutsetter også en vurdering av, hvor ressursene finnes for å etablere disse møter / øyeblikk i det neurale hierarki, og deretter utvikle neurale forbindelser, som i siste instans kan bidra til å støtte oppunder en positiv utvikling.

 

NevroAffektiv psykoteraepeut Marianne Bentzen introduserte de neuroaffektive kompasser; en model hun har utviklet sammen med Dr. Susan Hart ( Cand. Psyk ). De har skrevet en rekke bøker om NevroAffektiv psykologi for å etablere et utgangspunkt for å vurdere personlighetsmessige prosesser og ressurser på de tre hierarkiske nivåer. 

bottom of page